3
4
5
13
11
9
2
12
Oefeningen V. Stringa15
14
6
16
7
10
8
1