7

8

3

11

1

2
Oefeningen V. Stringa 6

4

10

9

5