5


9

6

2

7

1

10
Oefeningen V. Stringa 12

4

8

3

11