Algemene Voorwaarden Vertalingen Vivienne

 

Algemene voorwaarden

 

1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Vertalingen Vivienne, hierna ook te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2 Offertes

2.1 De offerte die Opdrachtnemer Vertalingen Vivienne heeft aangeboden aan Opdrachtgever, wordt aanvaard en bevestigd per mail, telefoon of post. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.2 Een prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van de opdracht. Vertalingen Vivienne gaat pas over tot het verrichten van de opdracht indien de aanvaarding door Opdrachtgever is geaccepteerd en bevestigd per mail of telefoon, echter zal de Opdrachtnemer pas de werkzaamheden aanvangen nadat de aanbetaling van 40% is voldaan door de Opdrachtgever.

3 Contractsduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

3.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
3.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.3 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3.5 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.6 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4 Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop de opdracht telefonisch, schriftelijk of per e-mail door de opdrachtgever is verstrekt en door Vertalingen Vivienne is aanvaard. Voor iedere verstrekte opdracht wordt door de opdrachtgever een opdrachtbevestiging ondertekend. Als opdrachtgever geldt de (vertegenwoordiger van) de organisatie die de opdrachtbevestiging ondertekent.
4.2 In de opdrachtbevestiging wordt in ieder geval aangegeven het (geschatte) aantal woorden van de brontekst of de geschatte werktijd in uren, woorden, de taal waarin de brontekst is opgesteld, de taal waarin die tekst moet worden vertaald en het exacte of geschatte factuurbedrag exclusief BTW.

5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Vertalingen Vivienne zal zich houden aan de voorwaarden waaronder zij de opdracht is aangegaan en die in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, behoudens gevallen waarin daar in overleg met de opdrachtgever van wordt afgeweken.
5.2 Indien de opdrachtgever wijzigingen in bijvoorbeeld de brontekst of leverdatum wil aanbrengen nadat de opdracht is verstrekt, zal Vertalingen Vivienne de gewijzigde tekst of voorwaarden slechts aanvaarden voor zover zij zichzelf in staat acht de opdracht onder de nieuwe voorwaarden uit te voeren.
Indien zij dat nodig acht zal Vertalingen Vivienne de leveringstermijn op basis van de wijziging aanpassen en een meerprijs in rekening brengen voor zover de wijziging de investering die zij moet verrichten om de opdracht uit te voeren, verzwaart.

5.3. Een wijziging in de brontekst die door de opdrachtgever is aangebracht nadat de opdracht is verstrekt kan in geen geval leiden tot bespoediging van de levering noch tot vermindering van het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

6 Intrekking van de overeenkomst

Indien de opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht intrekt zal Vertalingen Vivienne alle kosten in rekening brengen die in verband met die opdracht reeds zijn gemaakt, met inbegrip van administratiekosten, de kosten van het deel van de vertaling dat reeds is verricht en gederfde inkomsten wegens tijd die voor de opdracht was gereserveerd, inclusief de aanbetaling van 40%.
Vertalingen Vivienne behoudt zich in voorkomende gevallen het recht voor het volledige bedrag in rekening te brengen dat voor de vertaalopdracht verschuldigd zou zijn geweest.

7 Uitvoering van de overeenkomst

7.1. Vertalingen Vivienne zal bij het uitvoeren van iedere opdracht de zorg van een zorgvuldig handelend opdrachtnemer in acht nemen.
 Zij zal zich daartoe op de hoogte stellen van eventuele expliciete opmerkingen en verzoeken van de opdrachtgever ten aanzien van de opdracht, bijvoorbeeld omtrent terminologie.
7.2. Ingeval de brontekst elektronisch wordt aangeleverd, wordt de vertaling in datzelfde bestand verricht. Daarbij zal de oorspronkelijke opmaak zo veel mogelijk gehandhaafd blijven.
Ingeval van een gecompliceerde bestandsopmaak zullen eventuele meerkosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. Ingeval de brontekst per fax of per reguliere post wordt verstuurd, wordt de vertaling geleverd in een bestand met een minimum aan opmaakcodes, behoudens indien de opdrachtgever specifiek verzoekt om handhaving van de oorspronkelijke lay-out en Vertalingen Vivienne met dat verzoek instemt.
In een dergelijk geval zullen de meerkosten voor het verzorgen van de opmaak aan de opdrachtgever worden doorberekend.

7.3. Vertalingen Vivienne zal zich inspannen de bestelde vertaling uiterlijk op de overeengekomen leveringsdatum aan de opdrachtgever te leveren.
Deze leveringsdatum is echter niet bindend, en overschrijding van de gestelde termijn ontslaat de opdrachtgever in geen geval van diens betalingsverplichtingen, tenzij die overschrijding geheel en al aan grove nalatigheid van Vertalingen Vivienne kan worden toegeschreven.
4. Vertalingen Vivienne garandeert dat de door haar geleverde eindversie van de vertaling aan al haar kwaliteitseisen voldoet.

8 Garantie

8.1 De Opdrachtgever gaat bij aanvaarding van de offerte de verplichting aan een aanbetaling te doen van 40% van het totaalbedrag.
Na ontvangst van dit bedrag door Opdrachtnemer zal Vertalingen Vivienne aanvangen met het verrichten van de opdracht.
8.2 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
8.3 Indien Vertalingen Vivienne er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is Vertalingen Vivienne gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

9 Honorarium en betaling

9.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Vertalingen Vivienne geldend woord- of uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Vertalingen Vivienne kan naast het honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Voor iedere opdracht kan een minimumtarief per talencombinatie in rekening gebracht worden.
9.2 De prijs die Vertalingen Vivienne voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
9.3 Vertalingen Vivienne is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die Vertalingen Vivienne tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Vertalingen Vivienne bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
9.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW, doch is de BTW gespecificeerd op de offerte en eindfactuur.
9.5 Facturen dienen uiterlijk binnen 15 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door Vertalingen Vivienne schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
9.6 Indien de opdrachtgever met tijdige betaling in gebreke blijft, is Vertalingen Vivienne gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

10 Reclames en geschillen

10.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan Vertalingen Vivienne kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
10.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde vertaaloplossingen in twijfel trekt en Vertalingen Vivienne om commentaar vraagt en indien Vertalingen Vivienne vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven vertalingen niet onjuist zijn, is Vertalingen Vivienne gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
10.3 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid
7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Vertalingen Vivienne zulks om hem moverende redenen wenselijk acht. Wijziging door Vertalingen Vivienne van enig gedeelte van de vertaalde of bewerkte tekst op verzoek van de opdrachtgever houdt niet in dat Vertalingen Vivienne erkent dat een ondeugdelijke prestatie is geleverd.
10.4 Indien de klacht gegrond is, is Vertalingen Vivienne gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen.
 10.5 Het recht van de opdrachtgever om reclames in te dienen vervalt indien de opdrachtgever het gedeelte van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft, heeft bewerkt of doen bewerken, ongeacht of hij het geleverde vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.
10.6 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft Vertalingen Vivienne van iedere aansprakelijkheid.
10.7Vertalingen Vivienne is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers.
Vertalingen Vivienne is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommu­nicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Vertalingen Vivienne geleverde bestanden of informatiedragers.
 10.8 De opdrachtgever vrijwaart Vertalingen Vivienne tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
10.9 De opdrachtgever vrijwaart Vertalingen Vivienne tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms‑, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

11 Ontbinding en overmacht

11.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is Vertalingen Vivienne, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten.
Vertalingen Vivienne kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
11.2 Indien Vertalingen Vivienne door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Vertalingen Vivienne, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden.
Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval – doch niet uitsluitend – brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Vertalingen Vivienne geen invloed kan uitoefenen.
11.3 Indien Vertalingen Vivienne ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt zij wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

12 Auteursrecht

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, gaan de auteursrechten op door Vertalingen Vivienne vervaardigde vertalingen over op de opdrachtgever op het moment dat deze al zijn financiële en overige verplichtingen jegens Vertalingen Vivienne met betrekking tot de betreffende opdracht volledig is nagekomen.

13 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en Vertalingen Vivienne is Nederlands recht van toepassing.

Vivienne Vertalingen, van en naar het Frans