Écriture de numéraux en lettre; getallen en cijfers in letters/ hoe schrijf je getallen in het Frans

Cijfers

Cardinaux (Hoofdtelwoorden)

Ordinaux (rangtelwoorden)

Diversen

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

zéro
un
deux
trois
quatre
cinq
six
sept
huit
neuf

-
premier
deuxième
troisième
quatrième
cinquième
sixième
septième
huitième
neuvième

Verzamelnamen

une paire - een paar
une demi-douzaine - een half dozijn
une douzaine - een twaalftal
une dizaine - een tiental
une vingtaine - een twintigtal
une trentaine - ongeveer dertig
une quarantaine - ongeveer veertig
une cinquantaine - ongeveer vijftig
une soixantaine - ongeveer zestig
une centaine -  ongeveer honderd
un cent
un millier...

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
30
31
32
40
41
42
50
51
52
60
61
62
70
71
72
80
81
82
83
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

dix
onze
douze
treize
quatorze
quinze
seize
dix-sept
dix-huit
dix-neuf
vingt
vingt et un
vingt-deux
trente
trente et un
trente-deux
quarante
quarante et un
quarante-deux
cinquante
cinquante et un
cinquante-deux
soixante
soixante et un
soixante-deux
soixante-dix
soixante et onze
soixante-douze
quatre-vingts
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-dix
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf

dixième
onzième
douzième
treizième
quatorzième
quinzième
seizième
dix-septième
dix-huitième
dix-neuvième
vingtième
vingt et unième
vingt-deuxième
trentième
trente et unième
trente deuxième
quarantième
quarante et unième
quarante-deuxième
cinquantième
cinquante et unième
cinquante deuxième
soixantième
soixante et unième
soixante-deuxième
soixante-dixième
soixante et onzième
soixante-douzième
quatre-vingtième
quatre-vingt-unième
quatre-vingt-deuxième
quatre-vingt-troisième
quatre vingt-dixième
quatre-vingt-onzième
quatre-vingt-douzième
quatre-vingt-treizième
quatre-vingt-quatorzième
quatre-vingt-quinzième
quatre-vingt-seizième
quatre-vingt-dix-septième
quatre-vingt-dix-huitième
quatre-vingt-dix-neuvième

Multiplicatifs/veelvouden

double (dubbel, tweevoud)
triple (drievoud-ig)
quadruple (viervoud-ig)
quintuple (vijfvoudig)
sextuple
septuple
octuple
nonuple
décuple
centuple...

Diversen

un billion = un million de millions (ofwel 1012)
un trillion = un milliard de milliards (ofwel 1018)
un quatrillion = un million de trillions (ofwel 1024)
un quintillion = un million de quatrillions (ofwel 1030)

leeftijden:

quadragénaire = 40 ans (een veertigjarige)
quinquagénaire = 50 ans (een vijftigjarige)
sexagénaire = 60 ans (een zestigjarige)
septuagénaire = 70 ans (een zeventigjarige)
octogénaire = 80 ans (een vtachtigjarige)
nonagénaire = 90 ans (een negentigjarige)
centenaire = 100 ans ou centenaire (een honderdjarige)

Latijn

primo
secundo
tertio
quarto
quinto
sexto
septimo
octavo
nono
decimo (décimo)

100
101
102
200
201
202
220
300
400
500
600
700
800
900
1000
1001
1002
1020
1100
1200
1250
1900
2000
2001
3000
10000
100000
1000000
1000000000

cent
cent un
cent deux
deux cents
deux cent un
deux cent deux
deux cent vingt
trois cents
quatre cents
cinq cents
six cents
sept cents
huit cents
neuf cents
mille
mille un
mille deux
mille vingt
mille cent
mille deux cents
mille deux cent cinquante
mille neuf cents
deux mille
deux mille un
trois mille
dix mille
cent mille
un million
un milliard

centième
cent unième
cent deuxième
deux centième
deux cent unième
deux cent deuxième
deux cent vingtième
trois centième
quatre centième
cinq centième
six centième
sept centième
huit centième
neuf centième
millième
mille et unième
mille deuxième
mille-vingtième
mille centième
mille deux centième
mille deux cents cinquantième
mille neuf centième
deux-millième
deux-mille et unième
trois-millième
dix-millième
cent-millième
millionième
milliardième

Fractionnaires/ breuken

la moitié (de helft)
un demi (een halve)
le tiers (een derde)
un quart (een kwart)
un trois quarts (driekwart)
le cinquième (een vijfde)
le sixième (een zesde)
le septième (een zevende)
le huitième (een achtste)
le neuvième (een negende)
le dixième (een tiende)


1/2 = un (le)demi
1/2 = une (la) moitié
1/3 = un (le) tiers
2/3 = les deux tiers
1/4 = un (le) quart
1/5 = un (le) cinquième
3/4 = les trois quarts
6/8 = les six huitièmes
3/50 = trois cinquantièmes
1/100 = un centième... 

Bijwoorden van rangtelwoorden met het achtervoegsel - ment

premièrement
deuxièmement
troisièmement
quatrièmement
cinquièmement
sixièmement

septièmement
huitièmement
neuvièmement
dixièmement
vingtièmement
vingt et unièmement

vingt-deuxièmement
centièmement
cent-dixièmement
deux-centièmement
millièmement