Frans leren, voorzetsels, PRÉPOSITIONS; Franse grammatica

VOORZETSELS

 

Voorzetsels verbinden verschillende elementen in een zin en maken een bepaling. Dit kunnen bepalingen zijn van :

PLAATS :

Devant  voor, derrière achter, après na, dans in, en in,  sous onder

 à bij/naar/van, chez bij (zie ook de pagina):  Chez/à 

 

Marie est passée devant Pierre; le chat est sous le divan.

 RICHTING:

à naar, vers naar, pour voor/tot, jusqu'à tot aan ;

il se dirige vers le centre-ville; elle a couru jusqu'à lui pour le serrer dans ses bras.

OORSPRONG:

de, du (van, uit)

il est originaire du Canada; un roman de Marguerite Duras.

PASSAGE :

par (door) : nous sommes passés par ici.

TIJD :

vers, à, au, en, avant, après, dans (tegen, om, rond, voor, na, in, over):

je serai chez toi vers quatre heures; je pars dans trois jours.

DUUR :  

en, pendant, depuis, pour (binnen, tijdens, sinds, voor) :

j'ai peint ce tableau en deux heures ; il part mercredi pour deux semaines.

OORZAAK :  

par, a cause de (door, uit, vanwege): il l'a quittée par dépit.

DOEL :

pour, à (voor, om): il l'a épousée pour sa fortune

MANIER :

en, avec, par, à, selon (in, als, met, door, volgens) : je viendrai avec plaisir.

MATERIAAL :

en, de (van): un soldat de bois.

BEZIT :

de, à (van): le livre de Julie

RELATIE :

de, envers, à (tegenover, jegens, voor): il n'est pas juste envers elle.

SCHEIDING :

sans, sauf (zonder, uitgezonderd, behalve) : un couple sans enfants.

TEGENSTELLING :

contre, malgré (tegen, ondanks) : elle a voté contre ce projet malgré les pressions.

Dagelijks gebruikt :

Avec (met) : je vais faire des courses avec ma mère ;

Pour (vóór) : je suis totalement pour la protection des animaux ;

Par (per) : je mange une orange par jour.

DE MEEST VOORKOMENDE VOORZETSELS MET MEERDERE BETEKENISSEN : 

 

 

À

Plaats : Je vis à Utrecht (ik woon in Utrecht)

Tijdstip : Je te verrai à six heures (ik zie je om zes uur)

Bezit : Ce jouet est à Pépin (dat speelgoed is van Pepijn)

Inhoud : Une cuiller à soupe (een eetlepel)

Prijs : des livres à dix euros (boeken van tien euro)

 

DE

Bezit : le jouet de Pépin (het speelgoed van Pepijn)

Oorsprong : elle vient de France (zij komt uit Frankrijk)

Een functie in de zin : elle est aimée de tous (zij wordt door allen bemind)

Materiaal : Une statue de marbre (een beeld van marmer)

Prijs : Une chemise de cent euros (een overhemd van honderd euro)

Inhoud : Un verre de vin (een glas wijn)

 

EN

Plaats : Il va en Afrique (hij gaat naar Afrika)

Duur : Il a fini en deux heures (hij heeft het in twee uur af)

Materiaal : Une montre en or (een horloge van goud)

Midde l : Je vais y aller en voiture (ik ga er met de auto heen)

Manier : Elle se réchauffe en sautillant sur place (ze warmt zich op door op de plaats te springen. of: zij warmt zich al springend op)

Tijd : Il parle en marchant (al lopende praat hij/terwijl hij loopt praat hij)

 

DANS

Plaats : une grenouille dans l'eau (een kikker in het water)

Tijd : je pars dans deux jours (ik vertrek over twee dagen)

 

PAR

Functie (door) : ils l'ont appris par un ami. (ze hebben het van een vriend vernomen)

Passage : il est passé par Paris. (hij is door/via Parijs gegaan)

Middel : une lettre par avion. (een brief per vliegtuig / par avion)

Verdeling : un livre par élève.(een boek per leerling)

 

POUR

Bestemming : partir pour les Tropiques (naar de Tropen vertrekken)

Doel :  il est venu pour me voir. (hij is gekomen om mij te zien)

Tijdsduur : je pars aujourd'hui pour dix jours. (ik vertrek vandaag voor tien dagen)

Prijs : je l'ai obtenu pour neuf euros. (ik heb het/hem voor negen euro gekregen)

 

SUR

Oppervlakte : pose ton cahier sur le bureau. (leg je schrift op het bureau)

Geschatte leeftijd : il va sur ses cinquante ans. (hij loopt tegen de vijftig)

Onderwerp : c'est un livre sur l'histoire de la France. (het is een boek over de geschiedenis van Frankrijk)

 

AVEC

Vergezellen : je suis venu avec un ami. (ik ben met een vriend gekomen)

Middel : elle coupe la pomme avec un couteau. (ze snijdt de appel met een mes)

Manier : il regarde la fille avec admiration. (hij kijkt met bewondering naar het meisje)

Er bestaan ook veel samenstellingen :

À cause de, afin de , à l'abri de, à force de, à l'exception de, à l'insu de, à moins de à raison de ;

au-dedans de, au-delà de, au lieu de, auprès de, autour de, avant de, d'après, de derrière, d'entre, de peur de, du côté de, en dehors de, en dépit de,

en faveur de, en sus de, face à, faute de, grâce à, hors de, loin de, près de, quant à, sauf à, etc.

De verschillende betekenissen, afhankelijk van de context, staan in het woordenboek.

 VOORZETSELS VOOR LANDEN,STREKEN EN STEDEN

Vrouwelijke landennamen (ook grote eilanden en continenten) :

En (naar):  Je vais en France, je vais en Bretagne, je vais en Angleterre, en Australie.

De (van, uit) : je viens de France

Mannelijke landennamen die beginnen met een klinker :

En (naar) : je vais en Équateur, en Iran, en Israël

De, de + l' (van, uit) : je reviens d'Israël, je reviens de l'Équateur

Mannelijke landennamen die met een medeklinker beginnen :

À +le = AU (in) : je vis au Canada

De + le= DU (van) : je viens du Canada.

Steden en kleine eilanden :

À (in, op) : je vis à Zeist, je vis à Madagascar.

De (Van, uit) : je viens de Marseille.

Mannelijke namen van staten en provincies beginnend met een medeklinker :

à + le = au /dans le (naar ) : je vais au Texas et dans le Maine.

De + le = du (van, uit) : je reviens du Texas et du Maine.

Mannelijke streeknamen :

dans le (in)  j'ai de la famille dans le Berry.

De +le= du (van, uit) : je viens du Berry.

Mannelijke namen van staten en provincies beginnend met een klinker:

En/ dans l' (in) je vais en Alabama et dans l'Utah.

d'/de l'(uit, van): je reviens de l'Alabama et de l'Utah.

Vrouwelijke namen van staten, provincies en streken:

En (in): j'habite en Bretagne.

De (van, uit): je suis de Bretagne.

Bijna alle landen in het meervoud :

à + les = AUX: je suis partie aux États-Unis.

de + les = DES (van, uit)  je suis revenu des États-Unis.

Namen van gebieden, sommige eilanden en eilandengroepen in het meervoud :

dans (in, op):    j'ai passé mes vacances dans les Caraïbes ; je vais dans les régions du Sud Ouest.

de + les = DES (van, uit  ) : je suis revenue des Caraïbes ; je reviens des régions du Sud Ouest.

"PAR JOUR", MAAR OOK "PAR MOMENTS"

Par  ('per') krijgt een enkelvoudsuitgang als het echt een verdeling betekent, dat wil zeggen wanneer men elk element uit een geheel apart beschouwt.

Prendre un médicament trois fois par jour (elke dag) ;  une production d'une tonne par hectare (voor elke hectare); payer tant par personne; avoir une filiale par secteur de marché; etc.

Wanneer men echter enkele elementen uit een geheel bedoelt, dan gebruikt men meervoud: par endroits, par places, la neige a fondu, à certains endroits; par moments, on ne comprend plus (op sommige momenten).

VOORZETSELS