Qu’en – quand, GRAMMATICA,FRANS LEREN

Qu’en – quand

Qu’en  – quand : wat is het verschil ?

Deze drie woorden worden op dezelfde manier uitgesproken! Wanneer hebben we met welke te maken en wat betekenen ze?

Qu’en : = que (de E verdwijnt vóór een klinker)  gevolgd door EN, is een voornaamwoord dat 'cela' betekent, of een voorzetsel dat 'in' of 'tijdens' betekent. 

QUE kan onderschikkend voegwoord, betrekkelijk voornaamwoord of vragend voornaamwoord zijn.
 

QUE als onderschikkend voegwoord leidt een completieve bijzin in : « Je pense qu’en juillet il fera meilleur » (ik denk dat het in juli beter weer wordt); of een indirecte vraagzin:  « Tu ne sais qu’en penser » (Je weet niet wat je er van moet denken); of een correlatieve bijzin: « Je suis allé plus vite à pied qu’en prenant l’autobus » (Ik was lopend sneller dan met de bus).
 

EN kan achter elk onderschikkend voegwoord staan dat eindigt op 'que' (parce qu’en, vu qu’en, étant donné qu’en, etc.) en dat een verklarende bijzin inleidt :  « Ne viens pas maintenant parce qu’en été il fait trop chaud » (kom maar niet nu omdat het 's zomers te warm is);  « Je déménage, étant donné qu’en été il fait trop chaud » (ik verhuis gezien het feit dat het 's zomers veel te warm is).


QUE, als beterkkelijk voornaamwoord leidt een betrekkelijke bijzin in : « Je répète ce qu’en disent les autres » (ik herhaal wat de anderen ervan zeggen).

QUE, als vragend voornaamwoord) leidt een vragende bijzin in : « Qu’en pensera ta mère ? » (Wat zal je moeder ervan denken?) In dit soort zinnen staat qu’en aan het begin van de zin en het onderwerp na het werkwoord.

QU'EN kan ook bij het tweede gedeelte van de ontkenning  'ne...que" staan : « Ne venez qu’en hiver » (kom alleen maar 's winters) ; en is hier een voorzetsel en leidt een bepaling in van een werkwoord.  

QU'EN kan voor een werkwoord  staan dat een tegenwoordig deelwoord is : « Il pense qu’en jouant du piano, il endormira sa fille » (hij denkt dat door piano te spelen zijn dochtertje in slaap zal vallen) : en maakt deel uit van het gerondif 'en jouant'; zie ook de rubriek le gérondif).


QU'EN kan vervangen worden door QUE EN (in twee woorden), maar daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat deze vervanging slechts een manier is om het gesprokene iets duidelijker te maken, en het is dus niet een correcte manier van schrijven.
-Je ne sais pas ce qu’en pense ma fille (Ik weet niet wat mijn dochter ervan denkt.).
-Je ne sais pas ce que en pense ma fille.
-Venez en mars plutôt qu’en avril. (Kom liever in maart dan in april/Kom in maart in plaats van in april).
-Venez en mars plutôt que en avril.

QUAND: onderschikkend vraagwoord of vragend signaalwoord. subordonnant ou marqueur interrogatif.
Als vragend signaalwoord leidt het een vraagzin in:  « Quand donc arrêtera-t-il de pleuvoir ? » (Wanneer houdt het dan eens op met regenen?).
Als onderschikkend voegwoord leidt het een zogenaamde indirecte completieve vragende bijzin in:
« Nous ne savons pas quand il arrêtera de pleuvoir » (wij weten niet wanneer het zal ophouden te regenen); of een bijwoordelijke bepaling van tijd:      « Nous sortirons quand il ne pleuvra plus » (we zullen naar buiten gaan wanneer het niet meer regent).
Het kan vervangen worden door  lorsque of à quel moment.
Je me demande quand vous reviendrez (ik vraag me af wanneer jullie weer terug zullen komen).
Je me demande à quel moment vous reviendrez (ik vraag me af op welk moment jullie weer terug zullen komen).