QUELQUE, BIEN QUE, QUEL ... QUE? UITLEG EN GEBRUIK; FRANSE GRAMMATICA

QUEL ... QUE, BIEN QUE, QUELQUE

 QUEL... QUE

quelque, quel... que krijgen altijd een subjonctif.  Beide drukken een voorwaarde uit, maar op een verschillende manier:

1 - quel   que    in twee woorden.

2  - quelque    in één woord. (HOEWEL, OOK AL...)

QUEL... QUE : quel is hier een betrekkelijk voornaamwoord en que een voegwoord. Deze vorm, in twee woorden, krijgen we als het voor het werkwoord être in de subjonctif staat. Dan betekent het wat ook maar. Quel  krijgt in dat geval de uitgang van het onderwerp. Quel  que in twee woorden, met een werkwoord in de subjonctif vorm:

- Quelle que soit la difficulté, il a toujours une solution. (Wat het probleem ook mag zijn, hij heeft altijd een oplossing.)

- Quel que soit son alibi, il devra apporter des preuves. (Wat zijn alibi ook mag zijn, hij zal met bewijzen moeten komen.)
- Quelle que soit la vitesse du train. (Wat de snelheid van de trein ook moge zijn.)
- Quels que soient les imprévus, nous parviendrons au but. (Wat de onvoorziene omstandigheden ook mogen zijn, we zullen ons doel bereiken.)

Controleren:
a - Als "quel que" vervangen kan worden door "de quelque nature que soit..." ("van welke aard het ook mag zijn"), dan weten we zeker dat het met twee woorden geschreven moet worden :
- Quel que soit leur motif. (De quelque nature que soit leur motif > bon; "Wat (van welke aard ) hun reden ook moge zijn".).

Opmerking  :
Voor het werkwoord "être" kan ook een subjonctif-vorm van het werkwoord POUVOIR komen te staan:
- Quel que puisse être son titre, il faudra vérifier. (Wat zijn titel ook moge/ kan zijn, dat moet wel uitgezocht worden.)

 QUELQUE ... QUE

 QUELQUE

1 - Quelque in één woord, komt vóór een woord te staan:

"quelque + zelfstandig naamwoord + ... que"

"quelque + zelfstandig naamwoord ... qui"

- Quelques difficultés qu'il ait, il réussira.

(Ook al heeft hij problemen, hij zal slagen)

- Quelque espoir qu'il subsiste, les secouristes continuent leurs recherches.

 (Wat voor hoop er ook maar mag zijn, de reddingswerkers zoeken door.)

- Quelque chance que vous ayez, le résultat sera négatif. (Ook al heeft u kansen/ welke kansen u ook heeft, het resultaat zal negatief zijn.)

- Quelque accueillant qu’il soit, Fabrice n'est pas aimé. (Hoe gastvrij Fabrice ook is, hij is niet geliefd.)

 BIEN QUE

(HOEWEL, OFSCHOON) om concessie uit te drukken :

Een concessie drukt uit dat er twee tegengestelde zaken ondanks alle logica en conclusies toch plaatsvinden. 

- Il a été admis à concourir, bien qu'il ne remplisse pas les conditions de taille. (Hij kreeg toestemming om mee te doen, hoewel hij niet voldeed aan de afmetingen. )

- Il neige à Chamonix, bien que la météorologie ait annoncé de la pluie. (Het sneeuwt in Chamonix, hoewel er regen was voorspeld.)

Quelque, quelques in één woord: 

 voor een zelfstandig naamwoord is een onbepaald voornaamwoord.

 "Quelque" is een onbepaald voornaamwoord om een hoeveelheid, een tijdsduur, een waarde of een onbepaalde graad uit te drukken. Het verwijst naar een zelfstandig naamwoord.

1 - Als het voor een enkelvoudig zelfstandig naamwoord staat, dan betekent het "un quelconque, un certain" : "ene, een zeker(e)" :

- Après quelque hésitation, il ouvrit la porte. (Na een zekere twijfel opende hij de deur.)

- Il croit en quelque sorte qu'il est le meilleur boxeur de sa catégorie. (Hij denkt in zekere zin dat hij de beste bokser is uit zijn categorie)

 2 - Als het voor een zelfstandig naamwoord in het meervoud staat, dan betekent het "plusieurs":  "meerdere, verschilllende, verscheidene, enkele, een aantal" :

- Il y a de cela quelques années qu'il ne fume plus. (Hij rookt al een aantal jaar niet meer.) 

- Quelques petits arbres bordaient la route. (Een aantal boompjes stonden langs de weg.)

- Quelques supporters t'attendent à la sortie du vestiaire. (Verscheidene supporters wachten op je bij de uitgang van de kleedkamer)

 "Quelque" krijgt alleen een apostrophe bij "un, une" , en wordt dus: "quelqu'un, quelqu'une" :
 

- Quelqu'une de vos amies m'a rendu visite. (Eén van uw vriendinnen is bij me op bezoek gekomen.)
 

- Quelqu'un parmi vous a-t-il de la monnaie ? (Heeft iemand van jullie wat los geld?)

 Controle: - Het moet vervangen kunnen worden door een lidwoord of door "certains" :
- Quelques arbres bordaient la route. (Des arbres bordaient la route > certains arbres bordaient la route).
- Quelques souvenirs de mes vacances sont rares. (Certains souvenirs de mes vacances sont rares).

 

2 - QUELQUES ALS BIJVOEGLIJK NAAMWOORD altijd in het meervoud: 

QUELQUES  geplaatst tussen een aanwijzend voornaamwoord, bepaald voornaamwoord of een bezittelijk voornaamwoord, en een bijvoeglijk naamwoord: 

In dergelijke zinnen staat het bijvoeglijk naamwoord quelques tussen het zelfstandig naamwoord en een bepaald, aanwijzend of bezittelijk voornaamwoord dat ook altijd in het meervoud staat.

- Ces quelques personnes sont prêtes à témoigner. (Die paar mensen zijn bereid te getuigen. ► niet precies aangeduid hoeveel personen)

- Vos quelques succès ne sont malheureusement pas vérifiables. (Die paar successen van u zijn helaas niet na te trekken ► onvoldoende)

- Il a beaucoup dormi pendant ces quelques jours de repos. (Hij heeft veel geslapen tijdens die paar dagen rust)

- Elle est partie en vacances quelques jours. (Ze is een paar dagen op vakantie gegaan.)

 Controle

- Het kan niet vervangen worden door een lidwoord of door "certains, un certain nombre de" ("sommige, enkele, een bepaald aantal"):

- Ces quelques renforts ne suffiront pas à remporter la victoire. (Ces certains renforts ne suffiront pas ► FOUT ► dus is het een bijvoeglijk naamwoord en geen bepalend voornaamwoord )

- Tes quelques blessures sont superficielles. (Les certaines blessures sont superficielles ►FOUT ► dus  is het een bijvoeglijk naamwoord.)

3 - QUELQUE ALS BIJWOORD

QUELQUE voor een telwoord is een bijwoord.

QUELQUE kan ook een bijwoord zijn, en wordt dan dus niet verbogen. De betekenis is dan "environ, à peu près": "ongeveer, bij benadering". Het wordt dan gebruikt om de waarde van een getal te veranderen:

- Il y avait quelque deux mille manifestants dans la rue. (Er waren ongeveer tweeduizend demonstranten op straat)

- Cette voiture lui a coûté quelque douze mille euros. (Die auto heeft hem iets van twaalfduizend euro gekost.)

- J'ai eu cet accident il y a quelque dix ans. ( Ik heb dat ongeluk een jaar of tien geleden gehad.)

- Cette personne est âgée de quelque quatre-vingts ans. (Ze is ongeveer tachtig jaar oud.)

- Pour la somme de quelque trois euros. (Voor de som van zeg drie euro.)

- Je l'ai rencontré il y a quelque quatre ans. (Ik heb ongeveer vier jaar geleden ontmoet.)

4 - Diverse zinnen

A - "quelque + zelfstandig naamwoord + ... que"   -    "quelque + zelfstandig naamwoord +... qui"

In de functie van een bepaling is de verbuiging normaal:

- Quelque chance que vous ayez, le résultat sera négatif. (Wat voor kansen u ook heeft, het resultaat zal negatief uitpakken.)

- Quelques ennuis qu'ils rencontrent, ils poursuivent leur objectif. (Welke problemen ze ook tegenkomen, ze gaan door met hun plan.)

B - quelque + bijvoeglijk naamwoord + ... que

DIn dat geval blijft "quelque" onveranderd, maar dan moet er geen zelfstandig naamwoord of ander bijwoord bij staan. De betekenis is hier dan "ook al, hoewel".

- Quelque jolies que vous soyez, vous devrez faire des sacrifices pour devenir miss. (Ook al bent u knap, u zult toch offers moeten brengen om miss te worden)

C - Quelque + een bijvoeglijk naamwoord

- QUELQUE wordt bijwoord, blijft onveranderd de betekenis is "aussi ou si" : "hoe...ook," "ook al..."

- Quelque mélancoliques que vous soyez, ne désespérez pas. (Hoe melancholiek u ook bent/ ook al bent u melancholiek, u moet niet wanhopen.)

D - quelque temps

Deze uitdrukking betekent "un certain temps" : "een tijdje".

- Ce devis a été chiffré, il y a dejà quelque temps. (Deze prijsopgave is al een tijdje geleden berekend.)

Quelqu'un,  quelqu'uns, quelques-uns, quelques-unes :

In het meervoud komt er een verbindingsstreepje tussen de twee woorden.

Betekenis: iemand (enkelvoud), enkelen (meervoud). Het kan afgekort worden door : qqn. De vrouwelijke vorm "quelqu'une" wordt zelden gebruikt.

- Quelqu'un a téléphoné à ma secrétaire ce matin. (Iemand heeft mijn secretaresse gebeld vanochtend. ► het gaat hier om een onbekend persoon.)

- J'ai aperçu quelqu'un pénétrer dans l'immeuble. (Ik heb iemand het gebouw in zien gaan.)

- Avez-vous eu à souffrir de quelqu'une de ces brimades ? (Heeft u te lijden gehad van één van die streken?)

- Quelques-uns parmi vous ne travaillent pas correctement. (Een aantal mensen onder u werkt niet goed.)

- Je suis sorti au cinéma avec quelques-uns de mes amis. (Ik ben met een aantal vrienden naar de film gegaan.)

- Il y a dans cette classe des surdouées, mais quelques-unes en profitent pour se dissiper. (Er zitten in deze klas enkele begaafde leerlingen, maar sommige (meisjes) profiteren ervan om niet op te letten.)

2 - Uitdrukkingen

"C'est quelqu'un" wordt gebruikt in informeel taalgebruik voor iemand die men belangrijk vindt: "dat is iemand": 

- Croyez que, dans cette société, c'est quelqu'un de bien placé. (Nou, dit is iemand die een goede plaats bekleedt in deze kringen/ binnen dit bedrijf.)

- Cette jeune femme est quelqu'un de bien. (Dat is een bewonderenswaardige vrouw) ( ►cette jeune femme est respectable).

Verder:

- J'en connais quelques-uns parmi vous se réjouissent trop vite. (Ik ken een paar van jullie die te vroeg juichen.)

- Parmi les voitures présentées, quelques-unes sont anciennes. (Er zitten een paar old-timers tussen de tentoongestelde auto's. )

QUELQUE, BIEN QUE, QUEL ... QUE? UITLEG EN GEBRUIK