La place des adverbes; De plaats van het bijwoord; Grammatica; Frans leren; Vivienne Stringa

De plaats van het bijwoord
(La place des adverbes)

Je ne suis jamais à l'heure, toujours en retard.    

We zagen dat een bijwoord  iets kan zeggen over een bijvoeglijk naamwoord, een werkwoord, een zinsdeel of een hele zin. Een belangrijk gedeelte van de uitleg van het bijwoord in het Frans gaat over de plaats van het bijwoord in de zin. Waar staat het bijwoord in de zin?

Frans leren Vóór het bijvoeglijk naamwoord of het bijwoord

Elle va beaucoup mieux (Het gaat veel beter met haar)
Il est très gentil (Hij is erg aardig)

Frans leren Na eenvoudige werkwoorden

Elle danse bien (Zij danst goed)
Il parle mal (Hij spreekt slecht)

Frans leren Tussen het hulpwerkwoord en het voltooid deelwoord

Elle a bien dansé (Ze heeft goed gedanst)
ll a mal parlé (Hij heeft slecht gesproken)

Frans leren Bijwoorden op  -ment kunnen na het voltooid deelwoord komen

ll a disserté interminablement (Hij heeft eindeloos gespeeched)

Il a parlé lentement (Hij heeft langzaam gesproken)

Frans leren Bijwoorden van tijd en plaats kunnen aan het begin of aan het eind van de zin komen

Hier, elle est venue  (Gisteren is ze gekomen)
Elle est venue hier (Ze is gisteren gekomen)

Frans leren Bijwoorden die een mening of waardeoordeel geven kunnen ook aan het begin of het einde staan

Vraiment, tu exagères (Echt, je overdrijft)
Tu exagères, vraiment. (Je overdrijft, echt)
Courageusement, elle a affronté la situation. (Ze heeft de situatie moedig het hoofd geboden)

 

Sommige bijwoorden staan op zichzelf , zoals: beaucoup (veel), très (zeer, erg, heel), bien (goed), mal (slecht); andere bijwoorden zijn afgeleid van een bijvoeglijk naamwoord, en eindigen dan op - ment.

De vorming van bijwoorden op - MENT

Bijwoorden op -ment worden gevormd naar een bijvoeglijk naamwoord:

 

Vrouwelijk bijvoeglijk naamwoord + -ment 

Als het bijv. nw. op een medeklinker eindigt

fine ->finement
franche
->franchement
heureuse
-> heureusement

Mannelijk bijvoeglijk naamwoord + -ment
 

Als het bijv. nw.  op een -e of op een andere klinker eindigt

noble -> noblement
vrai
-> vraiment
résolu
-> résolument

-emment
 

Als het bijv. nw. eindigt met - ent

de uitspraak is [amã]

intelligent -> Intelligemment
 

-amment
 

Als het bijv. nw. eindigt met - ant

élégant -> élégamment

Oefeningen : Bijwoord

De plaats van het bijwoord