aucun,certain,différents,divers,maint,nul,plusieurs,quelque,tel,tout; ONBEPAALD VOORNAAMWOORD; Frans leren, Vivienne Stringa

OEFENINGEN OM TE CONTROLEREN OF DIT ONDERDEEL BEGREPEN IS

HET ONBEPAALDE VOORNAAMWOORD (L'adjectif indéfini)

ZIE OOK ONBEPAALD VOORNAAMWOORD HIER

OF HIER

Een onbepaald voornaamwoord hoort bij een zelfstandig naamwoord, zonder verdere bepaling van hoeveelheid. Onbepaald wil zeggen vage, onbekende, niet specifieke informatie over de identiteit van het znw.

- Certains spectateurs n'étaient pas satisfaits. (Sommige toeschouwers waren niet tevreden) Er wordt niets gezegd over het aantal noch welke toeschouwers. ►hoeveel ? Mannen ? Vrouwen ?
- Plusieurs victimes sont à déplorer. (Er zijn meerdere slachtoffers te betreuren; Hoeveel slachtoffers? Mannen, vrouwen, kinderen ?)

BASISREGELS

Het onbepaalde voornaamwoord krijgt niet altijd de verbuiging van het woord waar het bij hoort:

- Chacun des élèves possède son propre caractère. (elke leerling / elk van de leerlingen heeft zijn eigen karakter)
- Plusieurs enfants assistaient au match de football. (verscheidene kinderen woonden de wedstrijd bij)
 

Het onbepaalde voornaamwoord komt voor het znw of het bijvoeglijk naamwoord, als dat er bij staat:

- Ludovic attend quelques amis. (Ludovic wacht op een paar vrienden)
- Florence a invité plusieurs jeunes voisins.(Florence heeft een aantal buurkinderen uitgenodigd)

Soms kan het onbepaald voornaamwoord achter het znw staan :

- Il va invoquer une raison quelconque pour être absent à la réunion.(Hij gaat een of andere reden verzinnen om niet bij de vergadering te hoeven zijn.)

DE ONBEPAALDE VOORNAAMWOORDEN

  Onbepaalde voornaamwoorden zijn onder te verdelen in verschillende soorten en categorieën  : 

I

Onbepaald voornaamwoord dat WEL verbogen wordt, EN ALS 
BIJVOEGLIJK NAAMWOORD  BIJ HET ZNW HOORT :

AUCUN, CERTAIN, CHAQUE, DIFFÉRENTS, DIVERS, MAINT, NUL, PLUSIEURS, QUELQUE, TEL, TOUT, QUELCONQUE (aucun élève n'osait parler, certaines fleurs s'ouvraient déjà, il y a différentes formes de phobies, quelques profs étaient aimables, toutes les bouteilles étaient vides)

II

 Onbepaald voornaamwoord van hoeveelheid + de, blijft onveranderd

assez de, autant de, beaucoup de, bien de, bon nombre de, davantage de, énormément de, la plupart de, moins de, moult, n'importe quel, nombre de, pas mal de, pas un, peu de, peu ou prou de, plus de, quantité de, suffisamment de, tant de, tellement de, etc.

ANDERE ONBEPAALD VOORNAAMWOORDEN:

AUCUN

 - AUCUN ... NE (GEEN + bepaling/hoeveelheid)

Dit voornaamwoord kan wel een mannelijke of vrouwelijke verbuiging krijgen, maar geen enkelvoud of meervoud :

- Aucun des élèves n'a réussi l'épreuve. (geen enkele leerling heeft het proefwerk goed gemaakt.)
- Aucune des vendeuses n'a souhaité s'exprimer. (Geen enkele verkoopster wilde commentaar geven)

Aucun / aucune is synoniem van pas un, pas un seul (niet één, geen één, geen enkele), en wordt gebruikt bij een znw om een ontkenning uit te drukken :

- Aucun ami n'a assisté à son anniversaire. (Niet één vriend is op zijn verjaardag gekomen )

- Aucune invitation ne sera envoyée pour cette réunion. (Geen enkele uitnodiging )

Wanneer er sprake is van een znw dat alleen maar in het meervoud kan staan, dan wordt aucun ook meervoud verbogen: 

- Estelle n'assistera à aucunes obsèques. (zeldzaam)

AUCUN heeft vaak een negatieve waarde en wordt dan bijgestaan door  NE of SANS:

- Il n'a fait aucune erreur à sa composition de calcul. (Hij heeft geen enkele fout gemaakt in zijn rekenproefwerk.)
- Il va concourir à l'épreuve de ski, sans aucune préparation.(Hij gaat meedoen met de skiwedstrijd, zonder enige voorbereiding)

AUCUN staat soms achter het znw en dan staat er vaak sans voor :

- Il a tué cette bête sans émotion aucune. (Hij heeft dit dier gedood zonder ook maar enig gevoel.)

CERTAIN

 - CERTAIN (sommige, bepaalde, enkele)

Het onbepaalde voornaamwoord CERTAIN wordt verbogen naar geslacht: CERTAINE, en getal: CERTAINS, CERTAINES:

- Certains joueurs étaient en retard à l'entraînement. (Sommige spelers waren te laat op de training)

In het enkelvoud kan het lidwoord UNE of UNE er voor staan:

- Quand on lui rend visite, il prend un certain temps avant d'ouvrir sa porte. (Wanneer we bij hem op bezoek gaan, neemt hij altijd een zekere tijd alvorens open te doen)

In het meervoud duidt CERTAIN een beperkt aantal personen, dieren of voorwerpen aan :

- J'ai enregistré chez certaines personnes des appréhensions qui se sont révélées infondées. (Ik heb bij sommige, een aantal personen angsten opgemerkt die nergens op gebaseerd bleken )

Wanneer CERTAIN, CERTAINE vóór een persoon staat, vaak met voornaam, geeft dit aan dat de persoon onbekend is, maar het kan ook ironisch of negatief gebruikt worden:    

- J'ai rencontré un certain Roméo qui se prétend avocat. (Ik heb ene Romeo ontmoet die beweert advocaat te zijn)

Wanneer CERTAIN na het znw staat is het een bijvoeglijk naamwoord en betekent dan il était sûr, il est tenu pour vrai ►:  'het is zeker, men kan aannemen dat' :

- L'avocat parlait d'un témoignage certain. (De advocaat sprak van een getuigenis die als waarheid kan worden beschouwd)

DIFFÉRENTS   -   DIVERS

 - DIFFÉRENTS   -   DIVERS (meerdere, verschillende, verscheidene)

Dit onbepaalde voornaamwoord wordt altijd in het meervoud gebruikt, en geeft aan dat er MEERDERE dingen zijn, maar die zijn niet identiek. Ze worden verbogen naar geslacht, maar altijd alleen in het meervoud:

- Le juge a entendu différents témoins cités par la défense. (De rechter heeft verscheidene / verschillende getuigen gehoord die door de verdediging waren voorgedragen. ► Dit waren meerdere, maar ook verschillende getuigen.

- Le chef d'équipe a donné des ordres à divers employés. (De afdelingschef heeft taken uitgedeeld aan verschillende werknemers).

- Ils sont confrontés à divers problèmes de sécurité sur le chantier. (Op het bouwterrein kwamen zij verschillende veiligheidsproblemen tegen. ► diverse

 Bij het gebruik van deze onbepaalde voornaamwoorden moet er gelet worden op de verbuiging :

- Antoine et Noémie ont des projets divers, et leurs objectifs sont différents.

In de betekenis van een stuk of watenkele kan tegenwoordig zowel verschillende als verscheidene  worden gebruikt in de Nederlandse vertaling.

MAINT

 - MAINT  (veel)

Dit onbepaald voornaamwoord betekent veel... Het wordt verbogen naar geslacht en getal: MAINT, MAINTE, MAINTS, MAINTES.

- Après maintes palabres, les organisateurs se sont mis d'accord. (Na veel gebabbel zijn de organisatoren het eens geworden.)
- Régine en a profité pour effectuer maints achats. (Régine maakte er gebruik van en heeft toen vele boodschappen kunnen doen.)

Tevens wordt het vaak gebruikt in officiële en literaire taal en het wordt meestal in het meervoud aangewend:

- Ces incidents se sont passés maintes fois, et en maints endroits du village. (Deze incidenten zijn al vele malen voorgevallen, en op vele plaatsen in het dorp.)

Toch kan het ook heel goed in het enkelvoud gebruikt worden, en krijgt dan de betekenis meerdere, verschillende 

- Estelle m'a fait mainte difficulté avant d'accepter. (Estelle heeft me veel moeilijkheid gegeven alvorens het te accepteren.)

- Je l'ai rencontré en mainte occasion.(Ik heb hem al bij vele gelegenheden ontmoet.)

maintes fois wordt vrij vaak gebruikt in de omgangstaal, maar dan altijd in het meervoud: 

- Hubert s'est maintes fois retourné pour surveiller son chien. (Hubert heeft zich vele malen omgedraaid om zijn hond in de gaten te houden)

NUL

 - NUL (geen)

Dit onbepaalde voornaamwoord komt het vaakst voor in het enkelevoud, mannelijk en vrouwelijk, NUL, NULLE. Het hoort bij een zelfstandig naamwoord, en betekent GEEN, NIEMAND.  Het komt voor het zelfstandig naamwoord en moet vervangen kunnen worden door het hierboven genoemde woord AUCUN:

- Nul vestige de la catastrophe n'était visible. (Geen enkele vesting was zichtbaar)

Nul doute qu'il reconnaisse un jour ses fautes. (Niemand twijfelt eraan dat hij ooit zijn fouten zal erkennen)

- Nul bruit que celui de l'usine du village. (Geen geluid, behalve dat van de fabriek uit het dorp.)

Wanneer het woord NUL gebruikt wordt in officiële taal, dan gebreurt dat vaak in combinatie met NE of SANS :

- Il n'a nulle raison de se mettre en colère. (Hij heeft geen enkele reden om boos te worden)

- Le tout était une surface plane, sans nulle aspérité ni écaille. (Het geheel was een vlak gebied, zonder enig uitgroeisel noch schilfer)

NUL wordt ook meervoudig verbogen bij woorden die alleen meervoud kennen of die een andere betekenis krijgen in het meervoud, zoals bij officiële teksten: 

- Nulles funérailles ne seront célébrées le dimanche. (Zondag zal er geen enkele begrafenis plaatsvinden)
- Nuls frais ne s'ajouteront à la vente de ces meubles. (Bij verkoop van deze meubelen zullen geen andere kosten worden toegevoegd.)

PLUSIEURS

 - PLUSIEURS (meerdere, verschillende)

Dit onbepaalde vornaamwoord wordt alleen in het meervoud gebruikt en wordt niet verbogen. Het heeft altijd betrekking op twee of meer zaken:

- Le gendarme a trouvé plusieurs indices sur les lieux de l'accident. (De gendarme heeft meerdere aanwijzingen gevonden op de plaats van het ongeluk.)
- Ils ont abordé plusieurs sujets au cours des débats. (Ze hebben meerdere onderwerpen aangesneden tijdens de debatten.)

PLUSIEURS moet vervangen kunnen worden door DIFFÉRENTS:

Il a déchiré plusieurs pages de son livre. (Il a déchiré différentes pages de son livre).(Hij heeft verschillende, verscheidene bladzijden uit zijn boek gescheurd)

PLUSIEURS wordt vaker gebruikt bij woorden die geteld kunnen worden, in tegenstelling tot BEAUCOUP DE dat meestal gebruikt wordt bij zaken die men niet kan tellen .

- Plusieurs personnes ont pris le train pour les congés. (PERSONNES ►hier kan men de personen eventueel tellen.)

- La course cycliste a attiré beaucoup de monde sur le bord des routes. (MONDE ► kan niet geteld worden, betekent "een hoop volk", veel mensen).

QUELQUE

 - QUELQUE (enkele, een paar)

Dit onbepaald voornaamwoord wordt gebruikt in het enkelvoud en meervoud:

QUELQUE in het enkelvoud betekent un certain, un... quelconque (een zekere, ene...) of une certaine quantité, un peu de, (een bepaalde hoeveelheid, een beetje... , wat...., enkele...., iets dat niet te tellen is ) :

- Mon ami, qui est en retard, est certainement victime de quelque imprévu. (Mijn vriend, die te laat is, is vast het slachtoffer geworden van een of andere onvoorziene gebeurtenis/iets onverwachts)

- Angèle lui vouait quelque animosité. (Angèle had iets vijandigs jegens hem)  (dit is niet te tellen) 

- Il la suivait, mais lui laissait quelque avance. (Hij volgde haar, maar liet haar wat voorsprong) (Avance ► abstract)

QUELQUE in het meervoud betekent net als plusieurs, meerdere, dat wil zeggen een onbepaald aantal maar niet veel, en zijn min of meer te tellen;

- Mes amis m'ont apporté quelques cadeaux pour mon anniversaire. (Mijn vrienden hebben een paar cadeaus meegenomen voor mijn verjaardag > kan wel geteld worden eventueel, maar vage hoeveelheid en niet teveel)

- S'il vous plaît, je vous demande de patienter quelques minutes. (Alstublieft, zou u een paar minuten willen wachten ►een paar minuten, niet precies geteld, maar niet oneindig).
- Pour son mariage, elle a invité quelques voisins. (Voor haar bruiloft heeft ze een paar buren uitgenodigd ► niet nader bepaalde hoeveelheid buren)

ET QUELQUES is een uitdrukking die na een afgerond aantal komt zoals tientallen, twintigtallen (dizaine, centaine, milliers, etc.) om aan te geven dat men er vanuit mag gaan dat er nog een aantal eenheden boven zitten, maar wel heel weinig:

- Il demande trois mille et quelques euros de sa voiture. (Hij vraagt drieduizend euro en nog iets voor zijn auto )
- Pour sa voiture, il demande mille euros et quelques. (Voor zijn auto vraagt hij ongeveer duizend euro )

Noot : QUELQUE wordt alleen afgebroken met een hoge komma bij quelqu'un, VERDER NOOIT.

TEL

 - TEL (zo, zo'n, zulk, dergelijk, zo groot, zo sterk)

Dit onbepaald voornaamwoord heeft verschillende betekenissen: zo, zo'n, zulk(e), zodanig, zo groot, zo sterk, een dergelijk, die of die. Wordt verbogen naar geslacht en getal van het woord waar het bij hoort. Het wordt gebruikt voor personen of voorwerpen die niet nader gepreciseerd worden:

- Avec une telle chance, il est sûr de réussir. (Met zoveel geluk zal hij zeker slagen )
- Pauvre Jérôme, je n'imaginais pas un tel désarroi. (Arme Jérôme, een dergelijke verslagenheid had ik me niet voorgesteld)
- Au final, il importe de choisir entre tel ou tel pantalon. (Uiteindelijk gaat het erom om die of die broek te kiezen )
- De tels bandits sont nombreux dans le monde. (Van zulke bandieten zijn er heel veel in de wereld)
- De telles tornades ne se produisent que tous les vingt ans environ. (Zulke (sterke) tornado's komen maar een keer in de twintig jaar voor)

TOUT

 - TOUT

Dit onbepaald voornaamwoord geeft de gehele hoeveelheid aan. Het varieert naar betekenis, naar geslacht en getal.

TOUT  ENKELVOUD betekent  ELK, IEDER.

- Toute faute de dictée comptera deux points en moins. (Elke fout in het dictee zal twee punten tellen )

- Le concours est ouvert à tout candidat européen. (De wedstrijd staat open voor elke Europese kandidaat ) 

 - Toute consultation est payable d'avance. (Elk consult moet van te voren betaald worden ) .

 TOUS MEERVOUD BETEKENT ALLEN:

- Tous sont venus (allen zijn gekomen)

- Toutes les copies seront ramassées dans deux heures. (Alle blaadje zullen worden ingenomen over twee uur)
- Nous rappelons que tous les lots doivent être retirés avant demain midi. (We herinneren eraan dat alle producten morgen voor twaalf uur moeten zijn weggehaald )

TOUT met lidwoord betekent het hele, de hele, alle:

TOUT met lidwoord ENKELVOUD betekent DE HELE,  (in het meervoud : ALLE)

 - Anatole a accompagné sa fiancée toute la soirée. (Anatole heeft zijn verloofde de hele avond vergezeld)

- Toute la foule s'est disloquée dès la nuit. (De hele menigte is uit elkaar gegaan toen de nacht viel)

- J'ai lu tout le livre (ik heb het hele boek gelezen)

- Il a mangé tous les croissants (hij heeft alle croissants opgegeten)

- Elles ont mangé toutes les brioches (zij hebben alle brioches opgegeten)

a) TOUT : voor een stad ► wordt niet verbogen : Tout Rome est au courant de ces faits (heel Rome is op de hoogte van deze gebeurtenissen).

b) Tous les trois jours : "elke drie dagen", om de drie dagen.

ZIE OOK DE PAGINA MET

Tout   OF   Tout

OEFENINGEN OM TE CONTROLEREN OF DIT ONDERDEEL BEGREPEN IS

HET ONBEPAALDE VOORNAAMWOORD

HET ONBEPAALDE VOORNAAMWOORD (L'adjectif indéfini)